ACEWA 
Anti Chemisch Experiment Woonwijk Alphen a/d Rijn

 

BREAKING NIEUWS van team ACEWA #01 
02-04-2020 18:00 


Inmiddels heeft het Team ACEWA al vele honderden petities en bevestigingen ontvangen. Ondanks het Coronavirus tonen wij Alphenaren met elkaar veerkracht en besef van de urgentie omtrent het voorkomen van een chemische fabriek op het Heimanswetering-terrein in Alphen aan den Rijn. Hiervoor onze hartelijke dank en een applaus voor iedereen die gereageerd heeft. Daarnaast hebben bewonersorganisaties uit de andere wijken rondom de Heimanswetering zich eveneens geschaard onder de actie. Ook zij maken zich grote zorgen om de ontwikkelingen. 
 
Deze overweldigende reacties in een zo’n korte tijd, hebben er inmiddels voor gezorgd dat het plan in deze vorm van tafel is. De gemeente heeft dit formeel bevestigd in de brief die we hebben ontvangen op 2 april jl. De pers (AD Groene Hart en Alphens.nl) heeft al op 1 april hierover een bericht geplaatst. 

In het persbericht van AD Groene Hart is door wethouder Van As gezegd: “Ik heb de bewonersgroep dus meegegeven dat zij hun wensen bij de provincie op tafel leggen.” Door de journalist is de reactie van ACEWA hierop niet gepubliceerd.  

ACEWA heeft twee opmerkingen hierover: 

 • Verzuimd is te vermelden dat zowel wethouder van As als Leo Maat, onafhankelijk van elkaar, ACEWA het volgende hebben laten weten: “Wij hebben besloten dat de wethouders van As, Maat en van Velzen terug gaan naar de provincie om te bespreken het Heimanswetering bedrijventerrein toch als woonruimten in te richten.” 
 • Verzuimd is te vermelden dat het standpunt van ACEWA is, dat primair de wethouders naar de provincie moeten en gebruik kunnen maken van de petitie-resultaten, welke ACEWA wil overhandigen zodra de maatregelen van de overheid genormaliseerd zijn.  

 
Als Team willen wij graag met de gemeente en/of provincie in gesprek blijven over de inrichting van het Heimanswetering-terrein. Daarom vragen wij  u om de petitie te blijven verspreiden. Dan kunnen degenen die de petitie nog niet ingevuld hebben dat alsnog te doen en ook aangeven waar de voorkeur naar uit gaat met betrekking tot de bestemming. 

Uit de reacties op de petitie en uit de contacten met de andere bewonersorganisaties komen verschillende onderwerpen prominent naar voren: 

Ook andere onveilige bedrijfsactiviteiten moeten weg uit de woonwijk. Met name metaalverwerker Van Schip Alphen is hierbij aan de orde. Ook willen we voorkomen dat het mengvoederbedrijf en grinthandel verplaatst wordt van de Rijnhaven naar de Heimanswetering. 

Als alternatief is men unaniem voor woningbouw. 

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de infrastructuur, zodat knelpunten voor nu en de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Recentelijk is er bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een in- en uitrit op de Staalweg (het Heimanswetering-terrein), waarover thans nog geen duidelijkheid over is. Het team gaat dit nauwlettend volgen en zo nodig richting Gemeente kritische vragen hier over stellen. 

Met deze punten willen wij ons overleg met de gemeente verder vorm gaan geven. Verdere input blijft natuurlijk enorm welkom. 
 

“Geen chemische industrie maar bebouwing voor Alphenaren die past in een woonkern” 


Blijf binnen, blijft veilig en blijf delen 
Team ACEWA 

TEKEN DEZE PETITIE


 In het AD van 24 maart jl. is een artikel opgenomen omtrent plastic omzetten in brandstof en het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft hier wel oren naar een check met een haalbaarheidsstudie of zij in dat initiatief stapt van afvalverwerker Suez en technologiebedrijf Sepco. Ook  internationaal zijn deze plannen opgenomen.


De beoogde locatie voor deze chemische fabriek is gepland op de voormalige locatie van de betonfabriek, oftewel het bedrijventerrein Heimanswetering. Het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen in het Groene Hart. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en Watersport Vereniging Alphen (WVA). Op de lange termijn zullen tegenover het bedrijventerrein in de Gnephoek, mogelijk veel woningen worden gebouwd. Het zal in eerste instantie gaan om haalbaarheidsstudie om in samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf een chemische bedrijf op te zetten. De haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of dit financieel-economisch haalbaar is. Na de haalbaarheidsstudie wordt een test chemische fabriek opgezet: de gemeente koopt de grond en verhuurt het dan aan 2 bedrijven die voor 5 miljoen euro een recycling-machine gaan installeren. Wat gaat er gebeuren als uit de test zal blijken dat deze oplossing in de praktijk niet financieel-economisch haalbaar is? Hoeveel gemeenschapsgeld is dan nodig om deze installaties te verwijderen, bodem te reinigen, etc. etc.  

Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, denk o.a. aan: 

 • leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten; 
 • risico van brand, ontploffingen
 • bodem-, oppervlaktewater verontreiniging
 • invloed van  flora en fauna
 • stank van de chemische verwerking van plastic
 • stank van de plastic opslag
 • de vele vrachtwagens die het plastic komen brengen
 • zwerfafval door het wegwaaien van plastic tijdens transport en opslag
 • etc. etc.  


Deze bezwaren maken een studie naar financieel / economische haalbaarheid al bij voorbaat overbodig. De bezwaren maken het immers noodzakelijk om voor een dergelijke studie een meer passende locatie te zoeken.  

TEKEN DEZE PETITIE

Teken deze petitie als u ook tegen een chemische fabriek bent op het bedrijventerrein Heimanswetering. Dit plan moet van tafel.  

Laat het niet gebeuren nu we allemaal hard bezig zijn met bestrijding van het Corona-virus dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit plan gaat doorzetten.